Всички български граждани подлежат на здравно осигуряване. Всеки може да провери сумата и дали дължи здравни осигуровки от сайта на НАП онлайн на адрес www.nap.bg

Проверката изисква Единен граждански номер на лицето - ЕГН и въвеждане на контролни цифри индивидуални за всяка заявка за проверка на здравния статус.

Кои месеци не са ви били платени осигуровките ?

Всеки може да провери дали дължи здравни осигуровки за минали периоди по месеци и колко са те от сайта на НАП.

Задължително здравно осигуряване

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Важно да се знае, че всички лични лекари могат да направят справка дали пациента им е здравно осигурен и евентуално кои са пропуснатите периоди. Ако сте нередовен обаче, задължително трябва да отидете в местното управление на НАП.

Колко са здравните осигуровки ?

Здравните осигуровки за 2009 са 8 %. Част от процента е за сметка на работодателя ви, част е за ваша сметка. Ако сте самоосигуряващо се лице 8 % са за ваша сметка. От 2010 година се коментира вдигане на процента здравни осигуровки с 2%.

Здравни осигуровки на студенти.

Здравните осигуровки се плащат само на редовните студенти, ако сте задочник не Ви се плащат.

Просрочени или невнесени здравни осигуровки.

В Закона за здравното осигуряване е е приета промяната, че длъжностно лице - работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на служителите си, да се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. Самоосигуряващо се лице, което не си плаща осигурителни вноски по-дълго от три месеца, пък ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. За рецидив ще отнася санкция от 1000 до 3000 лв. вместо сегашните от 50 до 100 лв.

Задължително осигурени в Националната здравно осигурителна каса са:

Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Р България.Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Р България е страна.
видове осигуровки, закон за здравното осигуряване, здравни осигуровки, плащане, промени, осигуровки, проценти, 2012,2013